มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงาน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) Grad Student 365 2) หลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Integrated Science Program) และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Integrated Science)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)

พิธีทำบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมพิธีทำบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ รวมถึงพื้นที่ Co-Working Space เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธ๊  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมบุคลากร ร่วมงานพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีนร่วมสมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีนร่วมสมัย โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการขงจื่อฝ่ายไทย  Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน และ Ms. Lai Lin  อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้ร่วมนำแสดงโปสเตอร์ผลงานเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบ Student 365 ซึ่งเป็นระบบในการดูแลและติดตามนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Integrated Science) และ 3)หลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Integrated Science Program) เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุม สคบท ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร จากสถาบันของรัฐ/ในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชน เข้าร่วมประชุม ผ่านทางออนไลน์ ส่งสัญญาณจากมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

แสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 1 จำนวน 2 ราย ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 1 จำนวน 2 ราย หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และจะเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิง ณหทัย วงศ์ปการันย์ ประธานสาขาวิชาสุขภาพจิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผศ.ดร.ภญ. เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสุขภาพจิต ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับขอพรรดน้ำดำหัว เนืองในโอกาสปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565

นางวาสนา ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ได้นำมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา2.ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม4.รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา