GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ข้อบังคับ

GRAD CMU

ประกาศและข้อบังคับที่ใช้กับนักศึกษา 

คู่มือการศึกษา

ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เกี่ยวกับนักศึกษาสมทบ/การเรียนข้ามสถาบัน/การเรียนระบบการศึกษาตลอดชีวิต

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือนของ สำนักงาน ก.พ.