GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ข้อบังคับ

GRAD CMU

ประกาศและข้อบังคับที่ใช้กับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 [PDF
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 [PDF
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 [PDF]
ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
 
ระเบียบ
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือนของ สำนักงาน ก.พ.
 
ประกาศ