Sports Science

Importance and background of the program

Currently, sports have had more roles in the societies around the world. The success of organizing the international sports competition such as Asian Games and the Olympic Games, along with the success in competition of each athlete in each country, does not only indicate the capability of athletes or the process of athlete’s performance development; it also indicates each country’s economic and social status as well. Moreover, the success in each competition will turn into a great prize for those players. Apart from that, the awareness in benefits of exercising is also increasing in people; they have the urge to play sports more than ever. The government agencies start to pay more attention to health promotion of staff and officers by encouraging them to exercise since the health of the staff is the most significant factor in developing the organizations, which will eventually lead to the development of the country.

Sports Science program emphasizes on generating the scholars who have capability to apply principles and scientific theory on the explanation of sports phenomenon. The knowledge received from research in Sports Science will become data and academic knowledge base which will be used to develop the potentiality of athletes for the sports competitions and to promote citizens’ health. The Sports Science graduate is a person who fully comprehends in the science of this program and will be important human resources in sports development for the country in the future. 

 

Objective of the program

  1. To generate a scholar in Sports Science to fulfill the need in the national sports development in both aspects which are sports for excellence and sports for health
  2. To generate a Sports Scientist who has the ability to research in order to gain new knowledge in sports
  3. To fulfill the sports personnel development with the knowledge in new sports phenomenon

Faculty/division with this program

Associated Medical Science, Medicine, Humanities, and Education 

 

Courses  

 

Scheme A: Type A2, Special session, class: Sat-Sun

Scheme B: Special session, class: Sat-Sun

This course takes 2 years or 4 semesters

Course structure

 

Academic fee

Scheme A: Type A2 and Scheme B: Special session

   Lump sum payment: 120,000 baht/course (Pay as installments: 30,000 baht/semester)

 

Office

Sports Science Program

            1st floor, Graduate School, Chiang Mai University

             Huai Kaew Road, T. Suthep, Muang District, Chiang Mai, 50200                

 

Programs website: http://sportssciencecmu.ueuo.com/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Sports Science)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อังกฤษ : Master of Science Program in Sports Science

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Sports Science )
ชื่อย่อ : M.S. ( Sports Science )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      ปัจจุบันการกีฬาได้เพิ่มบทบาทตัวเองในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างเอเชียนเกมส์หรือ โอลิมปิกเกมส์ ตลอดจนความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการแข่งขันของนักกีฬาชาติต่าง ๆ มิได้เป็นเพียงตัวชี้วัดความสามารถของตัวนักกีฬา หรือกระบวนการในการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาตินั้น ๆ อีกทั้งผลลัพธ์ของความสำเร็จในการแข่งขันแต่ละครั้งจะย้อนกลับเป็นรางวัลให้ แก่ตัวนักกีฬาอย่างมาก นอกจากนี้มีการรับรู้ถึงคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในสังคมมาก ขึ้น ประชาชนต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่าแต่ก่อน องค์กรของรัฐทุกแห่งต่างให้ความสนใจส่งเสริมสุขภาพในแก่บุคลากรโดยอาศัยการ ออกกำลังกายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ เพราะทราบดีว่าสุขภาพของบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนางานขององค์กร ซึ่งก็ย่อมส่งผลถึงการพัฒนาสังคมไทยโดยรวมในที่สุด

      หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการนำหลักการและทฤษฎีทางวิทยา ศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางการกีฬา องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเป็นข้อมูลและ เป็นฐานความรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนัก กีฬา ให้เข้าสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา และเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนโดยกระบวนการของการออกกำลังกาย ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคือผู้ที่มีความเข้าใจในศาสตร์ สาขานี้อย่างถ่องแท้ และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่จะสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางการกีฬาตาม ความต้องการของสังคมและของประเทศสืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. ผลิตนักวิชาการสาขาวิชาวิทยาสาสตร์การกีฬาเพื่อตอบสนองความต้องการในการ พัฒนากีฬาของชาติทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ
      2. ผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อศึกษาวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่ทางการกีฬา
      3. ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ก้าวทันต่อปรากฏการณ์ใหม่ทางการกีฬา

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 120,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาๆ ละ 30,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์ประจำสาขาวิชา

Website : http://sportssciencecmu.ueuo.com/