GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

อาจารย์

GRAD CMU

สารสนเทศเกี่ยวกับอาจารย์

การแต่งตั้ง / ภาระงาน

อาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบเสนอเพิ่มภาระงาน

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ

แบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ และประวัติอาจารย์พิเศษ

แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)

ความหมายและคุณสมบัติของอาจารย์

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ปี 2561 ฉบับที่ 2

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ปี 2563

หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม พ.ศ. 2560

ประกาศภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ