GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

อาจารย์

GRAD CMU

สารสนเทศเกี่ยวกับอาจารย์

การแต่งตั้ง / ภาระงาน

อาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย

wdt_ID ลำดับ แบบฟอร์ม WORD PDF
1 1 ระบบและกลไก
2 2 คุณสมบัติ
3 3 แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
4 3.1 พ.ศ. 2559
5 3.2 พ.ศ. 2554/2557
6 4 ข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง
7 5 หลักเกณฑ์ ก.พ.อ. (พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง)
8 5.1 ปี 61
9 5.2 ปี 63
10 5.3 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564)

อาจารย์พิเศษ

wdt_ID ลำดับ แบบฟอร์ม WORD PDF
1 1 ระบบและกลไก
2 2 คุณสมบัติ
3 3 แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
6 4 ข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง
7 5 แบบตอบรับการเป็นอาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

wdt_ID ลำดับ แบบฟอร์ม WORD PDF
1 1 ระบบและกลไก
2 2 คุณสมบัติ
3 3 แบบเสนอรายชื่อการแต่งตั้ง
4 4 ข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง
5 5 แบบแจ้งรายละเอียดการทำหน้าที่
6 - กรณีเป็นไปตามเกณฑ์
7 - กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

wdt_ID ลำดับ แบบฟอร์ม WORD PDF
1 1 ระบบและกลไก
2 2 คุณสมบัติ
3 3 แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
9 3.1 พ.ศ. 2559
10 3.2 พ.ศ.2554/2557
11 4 ข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง

แบบเสนอเพิ่มภาระงาน

wdt_ID ลำดับ แบบฟอร์ม WORD PDF
1 1 ระบบและกลไก
2 2 ประกาศหน้าที่และภาระงานอาจารย์
3 3 แบบเสนอเพิ่มภาระงานอาจารย์
6 4 ข้อมูลประกอบ
7 5 แบบเสนอเพิ่มภาระงานและข้อมูลประกอบ (สหสาขาวิชา)

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ

แบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ และประวัติอาจารย์พิเศษ

แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)

ความหมายและคุณสมบัติของอาจารย์

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ปี 2561 ฉบับที่ 2

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ปี 2563

หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม พ.ศ. 2560

ประกาศภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ