• GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

REGULATION ข้อบังคับ

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ

แบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ และประวัติอาจารย์พิเศษ

แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)

ความหมายและคุณสมบัติของอาจารย์

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

PROCEDURE แนวปฏิบัติ

คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม พ.ศ. 2560

ประกาศภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

ACADEMIC DIGNITARIES ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สารสนเทศ สำหรับอาจารย์