GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

รายการข้อมูลรายละเอียดของข้อมูล
1. นโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย1.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาส่วนงาน2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13
2.2 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปีบัณฑิตวิทยาลัย
3. คำรับรองการปฏิบัติงาน3.1 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
4.1 แผนงานยุทธศาสตร์
4.1.1 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2566
4.1.2 แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2565
4.2 แผนงานประจำ
4.2.1 แผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2566
5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5.1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
6. CMU-ITA6.1 ปฏิทินการดำเนินงาน CMU ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
7. แผนพัฒนาบุคลากร
7.1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี2565
8. แผนงบประมาณ
8.1 งบประมาณจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565
8.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการบัณฑิตศึกษา (แผนงานยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2565
9. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน
รายละเอียดผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565 ไตรมาส 1 (ด้านงบประมาณ)
สรุปผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565 ไตรมาส 1 (ด้านผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม)
รายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565 ไตรมาส 1 (รายโครงการ/กิจกรรม)
สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาส 2 ประจำปี 2565 (ด้านงบประมาณ)
สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาส 2 ประจำปี 2565(ด้านผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม)
รายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565 ไตรมาส 2 (รายโครงการ/กิจกรรม)
10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564
11. ปฏิทินการดำเนินงาน
ปฏิทินกิจกรรมงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2565
12. แบบฟอร์มการดำเนินงานFM-PP-03 แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
FM-PP-04 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
FM-PP-06 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์ม A3 Report