GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

รายการข้อมูลรายละเอียดของข้อมูล
1. นโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย1.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.2 92 นโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาส่วนงาน2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13
2.2 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
2.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการบัณฑิตศึกษา (แผนงานยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2565
2.4 โครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี 2566
3. คำรับรองการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์สำคัญ3.1 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
3.2 ผลลัพธ์สำคัญ
4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
4.1 แผนงานยุทธศาสตร์
- แผนงานยุทธศาสตร์ประจำปี 2566 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2565)
- แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2566
- แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)
- แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2565
4.2 แผนงานประจำ
- แผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2565)
- แผนงานประจำปีงบประมาณ 2566
- แผนงานประจำปีงบประมาณ 2565
5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5.1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
5.2 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
6. CMU-ITA6.1 ปฏิทินการดำเนินงาน CMU ITA ประจำปีงบประมาณ 2566
6.2 ปฏิทินการดำเนินงาน CMU ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
7. แผนพัฒนาบุคลากร
7.1 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2566
7.2 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2565
8. แผนงบประมาณ
8.1 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
- งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566
- งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566
8.2 งบประมาณจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565
9. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน
รายละเอียดผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
9.1 การดำเนินงานด้านงบประมาณ
1) ปีงบประมาณ 2566
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1/2566
2) ปีงบประมาณ 2565
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1/2565
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 2/2565
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 3/2565
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 4/2565
9.2 การดำเนินงานด้านแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
1) ปีงบประมาณ 2566
- รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2566
2) ปีงบประมาณ 2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 1/2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 2/2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 3/2565
10. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564
11. ปฏิทินการดำเนินงาน
ปฏิทินกิจกรรมงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2566
ปฏิทินกิจกรรมงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2565
12. แบบฟอร์มการดำเนินงานFM-PP-03 แบบฟอร์มจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
FM-PP-04 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
FM-PP-06 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
FM-PP-07 แบบฟอร์มวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
FM-PP-08 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์ม A3 Report