GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

******

banner
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
รายการข้อมูลรายละเอียดของข้อมูล
O1-โครงสร้าง - โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย
O2-ข้อมูลผู้บริหาร- รายนามของผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย
O3-อำนาจหน้าที่- หน้าที่และความรับผิดชอบ
O4-แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาส่วนงาน - แผนพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13
- แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565
O5-ข้อมูลการติดต่อ- รายละเอียดเพื่อติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย
O8-Q&A - ช่องทางการสื่อสารหลักของบัณฑิตวิทยาลัย
O9-Social Network - GSCMU Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี2565
O11-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน
- รายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาส 1 ประจำปี 2565
O12-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
O13-คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
- คู่มือ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดการบัณฑิตศึกษา
- คู่มือการจัดการข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง จากการปฏิบัติงาน
- แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอและพัฒนาหลักสูตร
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาพ้นสภาพ
- แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา
- แนวปฏิบัติการขอย้ายสาขา
O14-คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
- คู่มือ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดการบัณฑิตศึกษา
- คู่มือการจัดการข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง จากการปฏิบัติงาน
- แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอและพัฒนาหลักสูตร
- แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาพ้นสภาพ
- แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา
- แนวปฏิบัติการขอย้ายสาขา
O15-ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ
- สถิติการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
O16-รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ
- รายงานความพึงพอใจ
O17-E-Service
- ระบบขอหนังสือรับรองแบบออนไลน์
- ระบบรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแบบออนไลน์
O18-แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O19-รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2565 ไตรมาส 1
O20-รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างของบัณฑิตวิทยาลัย
O22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของบัณฑิตวิทยาลัย
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของบัณฑิตวิทยาลัย
O24-รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของบัณฑิตวิทยาลัย
O25-นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของบัณฑิตวิทยาลัย
- ตารางแสดงการเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนพัฒนาบุคลากร
O26-การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย
- ตารางแผนพัฒนาบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย
O27-หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล
- หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานชั่วคราว
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน
O28-รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- คู่มือการจัดการข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง จากการปฏิบัติงาน
O30-ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
- คู่มือการจัดการข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง จากการปฏิบัติงาน
O31-ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ- สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2565 ไตรมาส 1
O32-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- ช่องทางการเสนอความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
- สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพบผู้บริหาร
- พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
- ประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน
O34-เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร
- คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต
- ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
O36-การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
- การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระบบบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
O37-การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริต
- การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร
- จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / VDO Clib
- นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
O40-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
O41-รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี
- มาตรการป้องกันการทุจริตในการศึกษาและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในปริญญานิพนธ์
O42-มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน
1. ผลการประเมินคุณธรรม มช. ปี 64
2. รายงานผลการตรวจสอบภายในบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของบัณฑิตวิทยาลัย
4. บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O43-การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน ส่วนงาน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูล ณ มกราคม 2565/a>