การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

ปฏิทินการศึกษา

Thesis Procedures

แนวปฏิบัติทางวิทยานิพนธ์

Independent Study Procedures

แนวปฏิบัติทางการค้นคว้าอิสระ

Procedures and guidelines
for proposal of the thesis project

ขั้นตอนและแนวทางในการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

Guidelines | แนวทาง

Request Form | แบบฟอร์ม

Letter of Consent to Consign Intellectual Properties | หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์

แบบเสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์

Writing and Printing Thesis

การเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์

Handbook of writing and printing of thesis

Example | ตัวอย่าง

Templete

Thesis/IS. Examination

แบบเสนอขอสอบ วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

Concealing Disseration/Thesis/I.S.

แบบคำร้องขอปกปิดและไม่เผยแพร่ปริญญานิพนธ์

Thesis Document Submission

การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์

การตรวจเอกสารปริญญานิพนธ์
1. นักศึกษาส่ง (submit) ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีรูปแบบถูกต้องตรงตามข้อกำหนด ที่ได้รับการตรวจสอบ และคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ลงลายมือชื่อในหน้าอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยและครบถ้วน (แบบ Electronic ได้)

2. ไฟล์ที่ส่งมาต้องอยู่ในรูปแบบ pdf file และให้รวม File เป็น 1 File แบบไม่มีลายน้ำ ตั้งแต่หน้าปกถึงประวัติผู้เขียน โดยให้ตั้งชื่อ File ตามรหัสนักศึกษา ถึงบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับจากวันสอบปริญญานิพนธ์ ที่ littlepann@gmail.com

3. หลังจากตรวจสอบเสร็จ จะแจ้งกลับทาง e-mail ของนักศึกษา

 

 

การทำลายน้ำลง ปริญญานิพนธ์