ตรวจสอบความซ้ำซ้อน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ

ปฏิทินการศึกษา

Foreign Language Condition score 2020

เกณฑ์คะแนนภาษาต่างประเทศ ปี 2563

Language CON.DOCTORAL DEGREEMASTER DEGREEDOCTERAL & MaSTER DEGREE INTERNATIONAL
CMU E-TEGS 45 60 65
IELTS 4.0 5.0 5.5
TOEFL PBT 430 450 523
TOEFL ITP 430 450 523
TOEFT CBT 117 133 193
TOEFT IBT 39 45 69
TOEIC NO 650* NO
CU-TEP** 45% 60% 65%
TU-GET** 45% 60% 65%
KU-ETP** 45% 60% 65%

**หลักสูตรที่ผ่านความเห็นของชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าจำนวน % ที่กำหนด จากคะแนนเต็มที่กำหนดไว้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

Guideline / procedure Foreign language condition

CMU- E-TEgs

การสอบวัดผลภาษาอังกฤษ

Language Institute | CMU

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

HAS Center

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TEST LANGUAGE CENTER

CMU LANGUAGE
CENTER