GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาสัมมนาจึงจะได้รับประกาศนียบัตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ panupong.r@cmu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0-5394-2409 เอกสารเพิ่มเติม

More To Explore