GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2-206 ชั้น 2 อาคาร 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอเวลาอบรมจึงจะได้รับประกาศนียบัตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ panupong.r@cmu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0-5394-2409

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัย

          

More To Explore