GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563

Share This Post

Share on facebook
Share on email

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอบรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกาษาที่ขัดสน สนับสถาบันการแพทย์และจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน และเผยแพร่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 (กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง) ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0 2242 5900 ต่อ 5243 (Download ใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชนและภายใต้หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.๗สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักงานบริหารงานกลาง) เลขที่ 111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

More To Explore