GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

Share This Post

Share on facebook
Share on email

สำนังานศาลรัฐธรรมนูญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ สมัครรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/ หรือหากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร. 0 2141 7798 หรือ 0 2141 7681 ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

More To Explore