GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

Share This Post

Share on facebook
Share on email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 รายละเอียดของประกาศ กดที่นี่
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 กรณีนักศึกษาต้องการแบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2563)
1. กรอกแบบคำร้องขอหนังสือรับรอง  
      – ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
       ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอหนังสือรับรอง (Request for Recommendation Letter) 
2. ส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2
    2.1  แบบคำร้อง
    2.2  แบบขออนุมัติหัวข้อโครงร่างฯ  
    2.3  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(*** ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องฯ หรือคณะกรรมการฯ โปรดแนบบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากคณะ 1 ชุด)
* หนังสือที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบัณฑิตจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้

More To Explore