GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

พิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

Share This Post

Share on facebook
Share on email

รองศาสตราจารย์.ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

More To Explore