GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประชาสัมพันธ์การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

Share This Post

Share on facebook
Share on email


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์ให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=69868&filename=The_Secretariat และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่งวิทยานิพนธ์/ดิษฎีนิพนธ์ได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส่งไปรษณีย์ที่ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 2062 หรือ 0 2244 2067 หรือ 08 3757 6895 ในวันและเวลาราชการ

More To Explore