GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ประเภท

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ประเภท

  1. ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ)
  2. ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

More To Explore