18
May

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ประเภท

ประกาศผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ประเภท

  1. ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ)
  2. ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

Leave a Reply