18
Mar

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1

Leave a Reply