GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ยกเลิกการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย จะได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” #กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสถานการณ์การปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกัน การเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการจัดสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 อย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่านไหนสนใจที่จะอบรม สามารถอบรมผ่านทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ https://ohrs.nrct.go.th/

ขออภัยมา ณ เบื้องต้น
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore