GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Share This Post

Share on facebook
Share on email

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สาขาที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ได้แก่ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.constitutionalcourt.or.th

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2141 7798 และ 0 2141 7681 ในวันและเวลาราชการ

More To Explore