GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2563

Share This Post

Share on facebook
Share on email

บัณฑิตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยคณะกรรมการจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

More To Explore