GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยฯ (มนุษย์สังคม) (วิทย์-เทคโน)

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมฯ ดังกล่าวตามประกาศแนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 

หมายเหตุ :

1. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขอเวลาอบรมจึงจะได้รับประกาศนียบัตร

2. . นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมที่ e-Mail: panupong.r@cmu.ac.th   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 หากท่านได้ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมจะถือว่าสละสิทธิ์

More To Explore