GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะเข้าร่วมยืนยันการเข้าร่วมอบรม นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศดังแนบมาพร้อมนี้  ดาวน์โหลด

More To Explore