GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับอบรมฯ ดังกล่าวตามประกาศแนบมาพร้อมนี้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

More To Explore