GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน