GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

อบรมจริยธรรมในการทำวิจัยฯ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Share This Post

Share on facebook
Share on email

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับลงทะเบียนอบรมในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/378K59m

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เท่านั้น

More To Explore