GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ADMISSION FINAL RESULT ROUND 1 YEAR 2020 ประกาศผลสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Share This Post

Share on facebook
Share on email

More To Explore

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี