GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Competition : 3MT) ประจำปี 2562

Share This Post

Share on facebook
Share on email

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Competition : 3MT) ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 ณ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณชน เปิดโอกาสให้นิสิตได้เผยแพร่งานวิจัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติม

More To Explore

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี