• GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY
09
Dec

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Competition : 3MT) ประจำปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Competition : 3MT) ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 ณ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณชน เปิดโอกาสให้นิสิตได้เผยแพร่งานวิจัย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply