GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Share This Post

Share on facebook
Share on email

คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 147/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีคณะกรรมการ จำนวน 1 คน ลาออกจากการเป็นกรรมการ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติการแทนตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

More To Explore