GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561

Share This Post

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาบัณฑิต และเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 73 คน รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้ เอกสารแนบ

More To Explore