GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

Announcement of the list of eligible applicants for training : English for Academic Journal Writing for Student Code 60 and 61 (Round 3)

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 60 และ 61 เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ :การเขียนวารสารเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ English for Academic Journal Writing for Student Code 60 and 61 (Round 3) จำนวน 25 คน ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมที่

E-Mail: panupong.r@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

More To Explore