GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มโครงการ มช. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100 % เริ่ม 5 สิงหาคม 2562

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก สัญจรผ่านเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ข้อมูลการเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2562 มีจำนวนยานพาหนะเข้า-ออก เฉลี่ยประมาณ 28,000 คันต่อวัน โดยมีจำนวนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ในสัดส่วน รถยนต์ : รถจักรยานยนต์ เท่ากับ 1 : 1.35 และจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวมหมวกนิรภัยประมาณ 30-40% 

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ มช. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100 % เพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขึ้น นับเป็นกิจกรรมในการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้หันมาใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยสวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคให้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะให้มีการสวมหมวกนิรภัยในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งคนขับและคนซ้อนเป็น 100% ทั้งพื้นที่สวนสัก สวนดอกและแม่เหียะ โดยได้กำหนดมาตรการไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ1+1+3 คือภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ โครงการสวมหมวกนิรภัย100% ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทราบ ก่อนจะเริ่มดำเนินการจริงในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในเดือนสิงหาคมจะเป็นการใช้มาตรการต่างๆ มีการให้ข้อมูลและตักเตือนกรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยจะผ่านเข้า-ออกได้ที่ประตูที่อนุญาตให้เข้าได้เท่านั้น ซึ่งจะต้องทำการยืมหมวกนิรภัยเพื่อใช้ในการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จะมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจดชื่อแล้วทำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด ถ้าเป็นนักศึกษาจะรายงานไปยังงานกิจการนักศึกษา บุคลากรจะรายงานไปยังหน่วยงานที่สังกัดอยู่ว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ การที่นักศึกษา บุคลากรไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เราไม่ได้เน้นเรื่องผิดกฎหมายแต่เน้นในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งชาว มช. ทุกคนต้องร่วมมือกัน สวมหมวกนิรภัย 100% และยังเป็นการสร้างพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อีกด้วย ซึ่งมาตรการ มช. ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค 100% จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore