GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2562

Share This Post

Share on facebook
Share on email

เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสิณ ประกอบไวทยกิจ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องสัมมนาอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

More To Explore