GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  4  (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)