GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเตรียมความพร้อมฯ (Tica2022) ปีการศึกษา 2565

Share This Post

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับทุน โครงการเตรียมความพร้อมผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโท ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมความร่วมมือระหว่งประเทศ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ กล่าวคำทักทายและให้โอวาทแก่ผู้รับทุนฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-101 ชัั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore