GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

เข้าพบหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Share This Post

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในนามประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) พร้อมกับคณะกรรมการ สคบท เข้าพบหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Bangchak (1014) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

More To Explore