GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ร่วมต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Share This Post

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ รองคณบดี และทีมงานบัณฑิตวิทยาลัย นำตัวแทนนักศึกษาลาว ร่วมต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore