GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ต้อนรับอาคันตุกะ Assistant Professor Dr. Bub-Mo JUNG, Director of AIMS Program จาก Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี

Share This Post

รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะ Assistant Professor Dr. Bub-Mo JUNG, Director of AIMS Program จาก Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกันระหว่าง Pukyong National University และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore