GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ สำหรับผู้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโท ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรธิดา ไชยานะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในประเด็นสำคัญที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาควรทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานวิชาการ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore