GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การทำวิจัยสถาบัน”

Share This Post

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลาการบัณฑิตวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “การทำวิจัยสถาบัน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore