GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

วางพวงมาลาเนื่องในงานพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share This Post

Share on facebook
Share on email

รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณวาสนา ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี