GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

การสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

Share This Post

Share on facebook
Share on email

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 111/2564 เรื่องการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาบัณฑิต
และเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore