GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

การประกันสุขภาพให้นักศึกษาต่างชาติ

Share This Post

Share on facebook
Share on email

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. สุรพงษ์  หล่อสมฤดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงาน ได้ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายละเอียดจากตัวแทนบริษัทประกัน  เพื่อเลือกบริษัทประกันที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาไทยที่สนใจ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 1  บัณฑิตวิทยาลัย

More To Explore