GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบ Facebook Live

Share This Post

Share on facebook
Share on email
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผ่านระบบ Facebook Live โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทีมผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลรวมถึงตอบข้อซักถามของนักศึกษา ณ ห้องประชุมสถานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore