GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานบัณฑิตศึกษา กับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share This Post

Share on facebook
Share on email

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร-บุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าพบปะ หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore