GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานบัณฑิตศึกษา กับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share This Post

Share on facebook
Share on email

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาร่วมกันกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More To Explore