GRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานบัณฑิตศึกษา กับ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

Share This Post

Share on facebook
Share on email

14 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะ พบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานบัณฑิตศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมพ์รักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานให้การต้อนรับ

More To Explore