สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนงานสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนงานสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนาและนำเสนอนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ณ Tree Scape Resort ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่