รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อรับทุนได้ในวันจันทร์ที่ 8 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องงานการเงิน การคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่