มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงาน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) Grad Student 365 2) หลักสูตรบูรณาการศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Integrated Science Program) และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Integrated Science)