วางพวงมาลาเนื่องในงานพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคุณวาสนา ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมพื่อทบทวนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565 เ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรอาวุโส เพื่อทบทวนตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหวิทยาลัย

LinksLinks2